WOWMEDIA

Chiến lược xây dựng thương hiệu

– Tư vấn chiến lược tổng thể
– Xây dựng giải pháp truyền thông thương hiệu
– Triển khai kế hoạch branding

Tổ chức sự kiện

– Lên kế hoạch tổ chức sự kiện
– Xây dựng và điều phối sự kiện
– Thiết kế ấn phẩm sự kiện

Sáng tạo và sản xuất

– Lên ý tưởng sáng tạo
– Sản xuất ấn phẩm truyền thông
– Sản xuất tư liệu truyền thông